Archiwum

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Turniej siatkówki plażowej o Puchar Dyrektora OSiR „Huragan” w Wołominie

Regulamin

I. Postanowienia ogólne:

 • Turniej ma charakter zawodów towarzyskich. Celem turnieju jest popularyzacja siatkówki w środowisku lokalnym oraz podnoszenie sprawności fizycznej.
 • Organizatorem rozgrywek jest Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie
 • Termin rozgrywek: 24.08.2019 r. godz. 9:00.
 • Miejsce rozgrywek: boiska do siatkówki plażowej na terenie OSiR „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4.

II. System rozgrywek:

 1. Turniej będzie odbywał się w kategorii: Miksty
 2. W turnieju mogą brać udział zawodnicy nie posiadający przeciwwskazań zdrowotnych do czynnego uprawiania sportu. Zawodnicy biorą udział w turnieju na własną odpowiedzialność.
 3. Sposób rozgrywania turnieju uzależniony będzie od liczby zgłoszonych drużyn.
 4. W przypadku absencji drużyny, sędzia odgwizduje walkower. Przerwa między meczami to 5 minut (jest to czas przysługujący zawodnikom do rozgrzewki na boiskach)
 5. Zgłoszenia wraz z numerem telefonu do kapitana zespołu przyjmowane będą na adres mailowy: lukasz.makowski@osirhuraganwolomin.pl do dnia 23.08.2019 r. do godz. 18:00
 6. Udział w turnieju jest bezpłatny.
 7. Organizatorzy w czasie trwania turnieju zapewniają obsługę sędziowską, wodę oraz owoce dla zawodników.Program turnieju (może ulec zmianie):
  09:00 – 09:30 Zgłoszenie i weryfikacja zespołu oraz losowanie drabinek turniejowych
  09:30 – 16:30 Mecze turniejowe
  około 16:30 Wręczenie nagród i zakończenie

III. Drużyny i zawodnicy:

 1. W turnieju może brać udział każda drużyna, która zaakceptuje niniejszy regulamin. Za drużynę zgłoszoną uważa się drużynę, której kapitan lub przedstawiciel, w wyznaczonych godzinach w dniu turnieju potwierdzi udział zespołu, przy czym osoby niepełnoletnie muszą załączyć do zgłoszenia zgodę rodziców. Minimalny wiek uczestnika to 16 lat.
 2. Zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat a nie ukończyli 18 roku życia muszą przedstawić pisemną zgodę rodzica bądź opiekuna na udział w rozgrywkach. W przypadku wątpliwości, o dopuszczeniu zawodnika decyduje organizator.
 3. Sprawy drużyn są załatwiane z organizatorem wyłącznie przez kapitanów.
 4. Organizator nie ubezpiecza zawodników od NNW,OC na okres zawodów. Drużyny winne dokonać ubezpieczenia zawodników we własnym zakresie i na własny koszt.
 5. Organizator zapewnia pierwszą pomoc przy urazach powstałych w czasie gry, natomiast nie ponosi odpowiedzialności prawnej za udział w rozgrywkach osób chorych oraz wynikających z tego powodu wypadków oraz za skutki wypadków przed, po i w czasie gry. Każdy zawodnik jest odpowiedzialny za własne ubezpieczenie NNW, OC.

IV. Zasady gry:

 1. Na turnieju obowiązują oficjalne przepisy gry w siatkówkę plażową PZPS, a interpretacja wszystkich elementów gry należy tylko i wyłącznie do sędziego głównego meczu.

V. Nagrody:

 1. Dla najlepszych drużyn turnieju przewidziane są puchary i drobne nagrody.

VI. Postanowienia końcowe:

 1. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkiego rodzaju straty, szkody lub wypadki losowe poniesione przez uczestników.
 2. Ubezpieczenie zawodników, posiadanie aktualnych badań lekarskich oraz dojazdy na zawody spoczywa na zespołach uczestniczących w turnieju.
 3. Organizator zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji niniejszego regulaminu.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania turnieju bez podania przyczyny.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych w związku z realizacją Turnieju Siatkówki Plażowej – 24.08.2019 r.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

 • Administratorem danych osobowych uczestników Turnieju Siatkówki Plażowej jest Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie z siedzibą w Wołominie , przy ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin, który reprezentuje Dyrektor OSiR „Huragan” w Wołominie.
 • Wyznaczyliśmy Inspektora Danych (IOD), z którym można się skontaktować w sprawach dotyczących danych osobowych pod adresem e-mail: sekretariat@osirhuraganwolomin.pl
 • Dane osobowe uczestników zawodów przetwarzane będą wyłącznie w celu przeprowadzenia ww. imprezy, w tym realizacji przyznania nagród.
 • Odbiorcami danych osobowych będą wyłącznie podmioty współpracujące z administratorem w zakresie przygotowania, organizacji i przeprowadzenia Turnieju Siatkówki Plażowej. Ponadto odbiorcami danych mogą być również podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe w postaci wizerunku uczestnika mogą być opublikowane na stronie internetowej i w informacjach medialnych w celu promocji imprezy OSiR „Huragan” w Wołominie
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji zawodów sportowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 • W związku z przetwarzaniem danych osobowych uczestnikom przysługują uprawnienia do dostępu do danych osobowych, ich poprawiania, żądania usunięcia danych osobowych, ograniczenia przetwarzania danych.
 • W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 • W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w OSiR „Huragan” w Wołominie Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych.
 • Podanie przez uczestnika danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do uczestnictwa w Turnieju Siatkówki Plażowej.
 • Dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

foto: C Watts

Skip to content