Archiwum

18/05/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Nowy zarząd wybrany

Działający od 3 lutego 1998 roku Zarząd Międzyszkolnego Klubu Sportowego „Elita” przy Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Wołominie został ponownie wybrany. Na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym, które odbyło się 17 stycznia wybrano: prezesa, sekretarza i członków nowego Zarządu. Zebranie jednogłośnie przyjęło przedstawiony przez przewodniczącego – Mieczysława Rosłana, projekt regulaminu i porządku obrad.

Następnie wybrano poszczególne komisje: mandatowo-wyborczą (przewodniczący – Andrzej Przybyłowski), skrutacyjną (Piotr Dąbrowski), uchwał i wniosków (Zbigniew Kulma), rewizyjną (Krzysztof Ziółek) Ponadto zebranie jednogłośnie przyjęło wniosek ustępującego Zarządu w sprawie nadania Jerzemu Kusiowi – dyrektorowi Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie, tytuł Honorowego Członka Klubu „Elita”. Po przedstawieniu przez prezesa – elekta Romualda Stacherę sprawozdania z dwuletniej działalności Zarządu Klubu, zebranie udzieliło absolutorium ustępującej. Stosunkiem głosów 33 „za” i przy 5 wstrzymujących się sprawozdanie zatwierdzono.

Do wyboru 7-osobowego Zarządu zgłosiło się 8 kandydatów: Barbara Barycka, Tomasz Bujanowski, Eugeniusz Dembiński, Tomasz Gągała, Anna Groszyk, Romuald Stachera, Tomasz Żak i Zbigniew Kocuba. Po tajnym głosowaniu wybrano nowy Zarząd. Ponownie prezesem „Elity” został wieloletni działacz sportowy Romuald Stachera, posada sekretarza przypadła Annie Groszyk. Jako członek klubu nie został wybrany z liczbą 17 głosów jedynie Eugeniusz Dembiński.

Zaraz po wyborach, nowopowstały Zarząd przystąpił do pracy. Wystąpiono z wnioskiem do Starostwa Powiatu Wołomińskiego o dokonanie wpisu nowego Zarządu do ewidencji stowarzyszeń kultury fizycznej. Natomiast Komisja Uchwał i Wniosków, zgłosiła pierwszy wniosek dotyczący regulaminu wyróżnień i kar o następującej treści: „Zawodnicy, uczniowie lub studenci nie będący płatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych mogą otrzymywać stypendia klubowe. Stypendia przyznaje Prezes Zarządu Klubu MKS MOS „Elita” Wołomin z własnej inicjatywy lub na uzasadniony wniosek trenerów i instruktorów klubowych” Zarząd Klubu „Elita” oprócz przewidzianych w wniosku stypendiów, przyznawał będzie wyróżnienia, nagrody pieniężne i rzeczowe. Te pierwsze przyznawane będą za szczególną aktywność na rzecz klubu i wybitne osiągnięcia sportowe, natomiast za znaczące osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej przyznawane będą nagrody. Szansę na nagrodę pieniężną lub rzeczową będą mieli; trenerzy, instruktorzy, działacze sportowi oraz zawodnicy. Wszystko będzie zależało od kondycji finansowej klubu, hojności sponsorów i szczęścia działaczy i właśnie szczęścia i sukcesów nowemu Zarządowi „Elity” pożyczył burmistrz Paweł Solis. Dodatkowo w imieniu wołomińskiego samorządu obiecał wsparcie finansowe dla klubu. W przypadku MKS-u pieniądze – to wszystko, ponieważ kibice na pewno nie chcieliby oglądać koszykarek z I-ligowego parkietu w podartych butach, grających jedynie dla własnej satysfakcji, a tak już niestety w historii wołomińskiego klubu bywało.

Jakub Pietrzak

Nr 6 (567) Wieści Podwarszawskie
10 lutego 2002

Skip to content