Archiwum

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy

Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko pracy: SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI OSiR „Huragan” w Wołominie

Nr oferty: OSiR – 1/2021

1) Nazwa i adres jednostki:

 • Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4

2) Nazwa stanowiska pracy:

 • SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI,

OSiR „Huragan” w Wołominie, pełen etat.

3) Niezbędne wymagania od kandydata:

 1. Obywatelstwo polskie
 2. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
 3. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na ww. stanowisku
 4. Wykształcenie
  • wyższe (co najmniej licencjat) i co najmniej 3 letnią praktykę w pracy na podobnym stanowisku
  • średnie, policealne lub pomaturalne i co najmniej 6 letnią praktykę na podobnym stanowisku pracy
 5. Niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, obrotowi gospodarczemu, działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, wiarygodności dokumentów oraz za przestępstwa karno-skarbowe oraz brak kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych
 6. Nieposzlakowana opinia

4) Wymagania wskazane:

 1. Praktyka na podobnym stanowisku pracy
 2. Dobra umiejętność organizacji pracy własnej
 3. Biegła umiejętność pracy na komputerze w zakresie pakietu MS Office
 4. Znajomość obszaru działań komunikacyjnych Social Media

5) Predyspozycje osobowościowe: Samodzielność, kreatywność, zdolności organizacyjne, rzetelność, sumienność, dokładność, odpowiedzialność, asertywność, odporność na stres, otwartość, skrupulatność, umiejętność rzetelnego przekazywania informacji, punktualność, zaangażowanie i wysoka kultura osobista.

6) Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 1. Kreowanie pozytywnego wizerunku Ośrodka Sportu
 2. Sporządzanie wniosków w celu pozyskiwania środków zewnętrznych dla OSiR „Huragan”
 3. Przygotowywanie komunikatów i artykułów prasowych o wydarzeniach sportowych
 4. Przygotowywanie publikacji i folderów w celach informacyjnych i marketingowych
 5. Opieka nad zbiorami historycznymi znajdującymi się na terenie Ośrodka Sportu
 6. Współpraca z Urzędem Miasta oraz innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi
 7. Pomoc w obsłudze strony internetowej Ośrodka oraz kanałów Social Media.

7) Wymagane dokumenty:

 1. Kserokopie świadectw i dyplomów potwierdzających wykształcenie i staż pracy;
 2. oświadczenie o danych osobowych kandydata do pracy;
 3. Oświadczenie o niekaralności, pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z praw publicznych oraz o nieposzlakowanej opinii publicznej.
 4. Oświadczenie kandydata, że przyjmuje do wiadomości fakt obowiązku publikacji w BIP jego danych osobowych.

Kandydat może dodatkowo przedłożyć inne dokumenty potwierdzające jego umiejętności i osiągnięcia zawodowe.

WZORY OŚWIADCZEŃ dla kandydatów dostępne jest na stronie Ośrodka www.osir.wolomin.pl

8) Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce:

 • w miesiącu poprzedzającym upublicznienie ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Wołominie, w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wyniósł powyżej 6%.

Termin składania ofert: 22.03.2021 roku, do godz. 14.00

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej w kopercie, osobiście w sekretariacie Ośrodka lub pocztą na adres:

Ośrodek Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie, ul. Korsaka 4, 05-200 Wołomin z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko SPECJALISTA DS. KOMUNIKACJI I WSPÓŁPRACY Z PODMIOTAMI ZEWNĘTRZNYMI.

Aplikacje, które wpłyną do Ośrodka po wyżej określonym terminie lub będą niekompletne – nie będą rozpatrywane.

Inne informacje:

 1. Nabór prowadzi Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie.
 2. Postępowanie konkursowe będzie dwuetapowe, obejmujące:
  I etap – kwalifikacja formalna
  złożone oferty będą sprawdzane pod względem kompletności i spełnienia wymagań niezbędnych dla kandydata na wskazane stanowisko pracy.
  lista osób, które spełniły wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowały się do dalszego postępowania kwalifikacyjnego zostanie ogłoszona w Biuletynie Informacji Publicznej.
  II etap – rozmowa kwalifikacyjna z członkami Komisji
  o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Osoby, które zostaną zaproszone na rozmowę kwalifikacyjną proszone są o zabranie ze sobą dokumentu stwierdzającego tożsamość oraz oryginały dokumentów, jeżeli w aplikacji złożyły kserokopie tych dokumentów.
  Po zakończeniu rozmów kwalifikacyjnych w oparciu o ich wyniki komisja wybierze kandydata na wskazane stanowisko wraz z uzasadnieniem dokonanego wyboru.

Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej www.osir.wolomin.pl

Termin wywieszenia ogłoszenia: 15.03.2021 roku

Skip to content