Archiwum

21/05/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020 rok

OSiR „Huragan” w Wołominie, zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. z poz. 1986 ze zm.) przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych, jakie przewiduje przeprowadzić w 2020 r.

L. p. Przedmiot zamówienia Rodzaj zamówienia

(roboty budowlane, dostawy, usługi)

Przewidywany tryb lub inna procedura udzielenia zamówienia Orientacyjna wartość zamówienia (w zł netto) Przewidywany termin wszczęcia postępowania (w ujęciu kwartalnym)
1 Świadczenie kompleksowych usług związanych z utrzymaniem czystości w obiekcie krytej pływalni OSiR „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 usługi Przetarg nieograniczony 455,000.00 IV kwartał
2 Świadczenie kompleksowych usług ochrony osób i mienia w obiekcie krytej pływali oraz w budynku siedziby Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 wraz z ochroną i transportem wartości pieniężnych usługi Procedura określona w art. 138o ustawy Pzp 315,000.00 IV kwartał
3 Zapewnienie kadry instruktorskiej do prowadzenia zorganizowanych zajęć grupowej nauki pływania oraz doskonalenia pływania na krytej pływalni Ośrodka Sportu i Rekreacji „Huragan” w Wołominie przy ul. Korsaka 4 usługi Procedura określona w art. 138o ustawy Pzp 255,000.00 IV kwartał

Skip to content