Archiwum

15/06/2024

Huragan

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wołominie

Regulamin Ośrodka Sportu i Rekreacji w Wołominie

 1. Obiekty sportowe „Ośrodka” są własnością społeczną i miejscem publicznym.
 2. Teren Ośrodka i obiekty sportowe są ogólnodostępne i może przebywać na nich każdy pod warunkiem respektowania przepisów porządkowych i poleceń pracowników obsługi.
 3. Zasady korzystania z urządzeń sportowych i rekreacyjnych (hala, boiska itd.) określają regulaminy szczegółowe.
 4. Przebywający na terenie Ośrodka winni zachowywać się kulturalnie i w sposób nie kolidujący z zajęciami innych użytkowników.
 5. Niepełnoletni mogą uczestniczyć w zajęciach wyłącznie pod fachowym nadzorem dorosłych opiekunów.
 6. Obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania alkoholu i innych środków odurzających oraz zakaz przebywania pod ich wpływem.
 7. Psy mogą być prowadzone wyłącznie na smyczy i w kagańcu, ale nie wolno ich wprowadzać do pomieszczeń ani na boiska.
 8. Obowiązują ograniczenia w ruchu kołowym, bezwzględne pierwszeństwo mają piesi, a pojazdy mogą się poruszać tylko po dozwolonym obszarze z ograniczoną prędkością do 10 km/h.
 9. Parkować pojazdy można tylko we wskazanych miejscach.
 10. Zabrania się kąpieli w stawie, a zimą wstępu na lód.
 11. Nie wolno zanieczyszczać terenu, niszczyć mienia, zieleni, deptać trawników, a na murawę boiska wchodzić bez upoważnienia.
 12. Nie wolno na terenie Ośrodka rozmieszczać reklam, plakatów, ogłoszeń bez zgody Dyrektora.
 13. Nie wolno samowolnie przestawiać urządzeń i wyposażenia.
 14. W trakcie imprez sportowych i rekreacyjnych z udziałem publiczności stosuje się przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych:
  • Za bezpieczeństwo podczas imprezy odpowiada jej organizator.
  • Organizator tworzy służbę porządkową dla zabezpieczenia imprezy.
  • Obecni na imprezie obowiązani są wykonywać polecenia służby porządkowej.
  • Porządkowi z identyfikatorami mają prawo kontrolować uczestników: bilety wstępu, sprawdzać tożsamość, przeglądać bagaże i odzież w poszukiwaniu przedmiotów niedozwolonych.
  • Przedmiotami niedozwolonymi są: niebezpieczne narzędzia, broń i amunicja, środki pirotechniczne, alkohol, środki odurzające i psychotropowe.
  • Porządkowi mają prawo wezwać osoby nieuprawnione lub zakłócające imprezę do opuszczenia obiektu, a nawet zatrzymać w celu przekazania policji osoby stwarzające zagrożenia dla osób i mienia.
 15. Wszelkie zajęcia sportowe i rekreacyjne mogą odbywać się wyłącznie za wiedzą i zgodą kierownictwa.
 16. Winni uszkodzeń mienia wezwani będą przez obsługę Ośrodka do pokrycia kosztów napraw poczynionych przez siebie szkód.
 17. W razie nie podporządkowania się poleceniom obsługi Ośrodka wezwana może być straż miejska lub policja w celu wyegzekwowania posłuszeństwa i ewentualnego ukarania winnych.
 18. W razie konieczności wezwania pogotowia ratunkowego, gazowego, energetycznego, straży pożarnej lub miejskiej i policji każdej osobie zostanie udostępniony w recepcji telefon.
 19. Dla potrzebujących doraźnej opieki medycznej w recepcji znajduje się apteczka pierwszej pomocy.
 20. Jednostką nadrzędną dla Ośrodka jest Urząd Miejski w Wołominie przy ul. Ogrodowej 4, telefon 22/763-30-00
 21. Telefony alarmowe:
  – Policja – 997
  – Straż Pożarna – 998
  – Pogotowie Ratunkowe – 999
  – z telefonu komórkowego – 112
Skip to content